Logo Gminy Wartkowice

Dofinansowanie na biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Wartkowice - nabór wniosków od 1 czerwca 2023 roku.

Ocena 0/5

Urząd Gminy Wartkowice  informuje, iż od dnia 01.06.2023 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania  środków zaplanowanych w budżecie gminy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2024 r. przyjmowane będą wnioski na realizację zadań polegających na zakupie i montażu nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wartkowice.

Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba). 

Wysokość dotacji do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 50% udokumentowanych kosztów inwestycyjnych brutto, lecz nie więcej niż 8 000,00 zł.

Pula środków do wykorzystania:  960 000 zł.

O kolejności udzielenia dotacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Wartkowice i dotyczy również wniosków złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kto może uzyskać dofinansowanie? 

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna posiadająca prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku tej samej nieruchomości dotacja może być udzielona jednorazowo. Wnioskodawca posiadający więcej niż jedną nieruchomość uprawniony jest do ubiegania się o dotację tylko dla jednej nieruchomości.

Dotacja nie obejmuje inwestycji w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości:

 1. wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. przeznaczonych na cele rekreacyjne (budynki letniskowe, rekreacyjne);
 3. posiadających techniczne możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
 4. położonych w obszarze, na którym planowana jest budowa przez Gminę Wartkowice   kanalizacji sanitarnej tj. terenie miejscowości: Nowy Gostków, Lewiny, Kłódno, Kłódno – Kolonia i Jadwisin;
 5. wyposażonych już w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Co podlega dofinansowaniu?

 1. fabrycznie nowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ), oczyszczające ścieki na drodze procesów biologicznych o wydajności do 5m3/dobę, które spełniają normę europejską PN-EN 12566- 3 oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE;
 2. koszty udokumentowane fakturami i poniesione po dniu złożenia wniosku związane z realizacją budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci zakupu z dostawą materiałów oraz urządzeń, a także wykonanie robót budowlano-montażowych. 

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. koszty opracowania dokumentacji projektowej;
 2. koszty nadzoru oraz prace i opłaty geodezyjne;
 3. przydomowe oczyszczalnie zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający. 

Jak uzyskać dofinansowanie do kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi załącznikami tj:

 • wypis z rejestru gruntów wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (w przypadku braku elektronicznej księgi wieczystej);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (dotyczy nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka osób);
 • mapa do celów opiniodawczych z naniesioną propozycją lokalizacji przyzagrodowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przewidywanym do likwidacji bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe;

do Urzędu Gminy Wartkowice, ul. Targowa 25, 99 – 220 Wartkowice. 

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania kosztów budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (określone w Zasadach udzielania dotacji celowej) dostępne będą w Urzędzie Gminy Wartkowice lub w pikach do pobrania poniżej. 

Osoba do kontaktu:  
Krzysztof Kubiak, tel. 43 678 51 05 wew. 56 lub 793 766 504. 

powrót do kategorii
Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności