Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: PROW 2014-2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i połączenia sieci wodociagowej


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Wartkowice, realizuje operację pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wierzbowa, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem operacji jest zwiększenie wyposażenia obszaru gminy w infrastrukturę wodno–ściekową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej znzaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody.
Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 581.841,00 zł