Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: PROW 2007-2013

Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice

Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków.

W latach 2014-2015 Gmina Wartkowice zrealizowała zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Gostków” przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Zakres zadania:
1.    Budowa stacji uzdatniania wody Wartkowice wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wartkowice remont i celem dostosowania dla potrzeb stacji uzdatniania wody:
-    przebudowa i remont budynku istniejącej stacji wodociągowej w Wartkowicach,
-    budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40,5 m3/h z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami,
-    budowa dwóch stalowych naziemnych zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy,
-    montaż zestawu hydroforowego pomp II stopnia,
-    wymiana pomp w obydwu studniach głębinowych,
-    wykonanie nowych instalacji elektrycznych z rozdzielnią główną,
-    wykonanie nowej instalacji odgromowej,
-    wykonanie odstojnika wód popłucznych,
-    wykonanie zewnętrznych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
-    zagospodarowanie terenu wokół stacji (utwardzenie terenu kostka betonową na dojazdach i ciągach pieszych, wykonanie trawników),
-    wykonanie nowego ogrodzenia z gotowych systemowych elementów metalowych,
-    rozruch stacji uzdatniania wody,
2.    Modernizacja SUW Kłudna:
-    wymiana zestawu hydroforowo-pompowego z szafą sterującą w budynku stacji wodociągowej KŁUDNA.
3.    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami z miejscowości Stary Gostków:
-    sieć kanalizacyjna główna z rur PCV Ø 200 mm dług. 262 mb i rur PEHD Ø 200 mm dług. 37 mb;
-    sieć kanalizacyjna rozdzielcza z rur PCV Ø 160 mm dług. 19 mb.
Wartość całkowita zadania wynosi 1 160 347,83 zł.

Dotacja UE: 707 529,00 zł

Udział własny: 452 818, 83 zł, w tym: dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 59 399,00 zł.