Logo Gminy Wartkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane kontaktowe:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARTKOWICACH

ul. Targowa 25

99-220 Wartkowice

Telefon/fax: 43 678 58 68

43 678 58 27 (Kierownik)

43 678 58 68 (Pracownicy socjalni)

43 678 58 47 (Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Główny Księgowy)

Email: gops@wartkowice.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

 

Godziny urzędowania

Zapraszamy Państwa w godzinach:

Poniedziałek - Piątek: 7:30-15:30

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach:

Kierownik: Jolanta Porczyńska

Dział Pracy Socjalnej:

REJON OPIEKUŃCZY I obejmuje miejscowości: Biernacice, Bronów, Bronówek, Brudnówek, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Konopnica, Lewiny, Mrówna, Ner, Ner-Kolonia, Ner-Parcel, Nowy Gostków, Polesie, Spędoszyn, Światonia, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz.

REJON OPIEKUŃCZY II obejmuje miejscowości: Kłódno, Kłódno-Kolonia, Kłódno-Stacja, Krzepocinek, Łążki, Nowa Wieś, Orzeszków, Parądzice, Plewnik, Plewnik Pierwszy, Powodów Drugi, Powodów Pierwszy, Powodów Trzeci, Saków, Sędów, Spędoszyn-Kolonia, Starzyny, Sucha Dolna, Sucha Górna, Tur, Ujazd, Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice.

 

REJON OPIEKUŃCZY III obejmuje miejscowości: Biała Góra, Borek, Chodów, Drwalew, Nasale, Pauzew, Pełczyska, Stary Gostków, Truskawiec, Wartkowice, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Wólka.

Pracownik ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Asystent Rodziny

Główny Księgowy / Aspirant Pracy Socjalnej

 

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach:

https://wartkowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=1132&id=3118

 

Informacja o Ochronie danych osobowych:

https://wartkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_01/BIPF5F20CCCF65977Z/Klauzula_informacyjna_.pdf

 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach

1. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 •  przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 •  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy

Przysługuje w całości na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 776,00 zł
 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego, które wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  1. specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;
  2. specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;
 1. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne
 2. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Definicje:  

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 776,00 zł;
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600,00 zł i liczby osób w rodzinie;
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 • rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 • osoba bezdomna: osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

Pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Pomoc realizowana w oparciu o Uchwałę nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, tj. pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności).

Kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 200% z 776,00 zł tj. 1.552,00zł;
 • dla osoby w rodzinie – 200% z 600,00 zł tj. 1.200,00zł.

Zasiłek stały

Komu przysługuje:

 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 776,00 zł).
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 1kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 600,00 zł na osobę). 

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000,00 zł miesięcznie;
 2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 100,00 zł miesięcznie i  nie wyższy niż 1.000,00 zł. 

 Definicje:

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 776,00zł;
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600,00 zł i liczby osób w rodzinie;
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 • rodzina: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
 • całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.
  Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 1. Długotrwałą chorobę
 2. Niepełnosprawność
 3. Bezrobocie
 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:  

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 776,00 zł;
 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600,00 zł i liczby osób w rodzinie;
 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

Co mogą obejmować usługi opiekuńcze? pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych: np. utrzymywanie czystości w pokoju osoby wymagającej pomocy, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety oraz pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego klient, zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w ogrzewaniu mieszkania. 
Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy.
Usługi opiekuńcze realizowane są na podstawie umowy zawieranej przez ośrodki pomocy i osobą z najbliższego otoczenia osoby potrzebującej wsparcia, tzw. usługi sąsiedzkie.
Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XLIX/271/2021 Rady Gminy Wartkowice z dnia 25 listopada 2021 r.  Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług zależy od dochodu osoby ubiegającej się o taką formę pomocy.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Podstawę prawną do skierowania do domu pomocy społecznej stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, Osoba taka lub jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę taką kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób  niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie to zostało przekazane Ośrodkowi na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Wartkowice.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. osobie uczącej się,
 1. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2.  opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się,

jeżeli:
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.
W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, pomniejszonego o utracony dochód.

Utrata dochodu spowodowana  jest:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w artykule 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym.


W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego.

Uzyskani dochodu oznacza:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w artykule 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia za poprzedni rok kalendarzowy. Przy dodatkowych dochodach z działalności pozarolniczej dochody te sumuje się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym do czasu ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje
  się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku na własne dziecko,
 4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że: rodzice lub jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że stosowne przepisy stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 Zasiłek pielęgnacyjny

przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.  

Zasiłek pielęgnacyjny: przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

przysługuje osobom które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu i osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z odpowiednimi wskazaniami albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2022 r. przysługuje w wysokości 2.119,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 764,00 (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Zapomoga przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie to zostało przekazane Ośrodkowi na podstawie upoważnień wydanych przez  Wójta Gminy Wartkowice.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

 1. do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 2. do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
 3. bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
 •  zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Okres zasiłkowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku, na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

 •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 •  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

4. PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne  upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

5. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020. PODPROGRAM 2021

Ośrodek realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Podprogram 2021 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

6. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zgodnie z  Krajowym Programem Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone i  wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza  prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody”.
W przypadkach występowania przemocy w rodzinie zakładana jest Niebieska Karta.  Procedura „Niebieskie Karty” to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury  następuje w przypadku powzięcia, w toku prowadzenia czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Po wypełnieniu "Niebieska Karta" jest przekazywana do przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu powołuje tzw. grupę roboczą współpracującą bezpośrednio z rodziną w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 64/2019 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 16 lipca 2019  roku.
W składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego znajdują się przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach,
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wartkowicach,
 3. Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach;
 4. Szkoły Podstawowej w Wartkowicach;
 5. Szkoły Podstawowej w Kłódnej;
 6. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wartkowicach;
 7. Sądu Rejonowego w Łasku;
 8. Urzędu Gminy w Wartkowicach.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 43 678 58 68.