Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach

 logotypy_kol_efrr_pl 

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Planowany koszt całkowity projektu szacuje się na kwotę 520 290,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł  (84% kosztów kwalifikowalnych).

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Planowany koszt całkowity projektu szacuje się na kwotę 520 290,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł  (84% kosztów kwalifikowalnych).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

  • utwardzenie placu przeznaczonego pod lokalizację pojemników i kontenerów oraz drogi dojazdowej wokół placu o powierzchni ok. 650 m2;
  •  wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia placu, zasilania kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz systemu monitoringu;
  • dostawę i montaż kontenera biurowego o powierzchni ok. 7 m2;
  • dostawę kontenerów i pojemników na odpady (pojemność min. 15m3 - 1 szt; pojemność min. 10 m3 - 3szt.; pojemność min. 9 m3 - 3szt.; pojemność min. 1110 litrów - 11 szt.; pojemność min. 240 litrów -  2 szt.; pojemność min. 120 litrów - 1 szt.);
  • oznakowanie kontenerów i pojemników oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych;
  • dostawę i montaż najazdowej wagi samochodowej o nośności min. 3,5 tony;
  • dostawę wagi platformowej do ważenia odpadów o mniejszych gabarytach;
  • wykonanie oświetlenia placu;
  • dostawę i montaż systemu monitoringu.

Przewidywany termin zakończenia projektu: 31.12.2019 rok.

Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami w gminie Wartkowice poprzez intensyfikację metod odzysku i przygotowania odpadów do ponownego użycia.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach zlokalizowany na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach przy ulicy Łąkowej 4 przed inwestycją.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Pierwszy etap projekt stanowi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 30 października 2019 roku.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu przeznaczonym pod lokalizację pojemników i kontenerów, a także drogę dojazdową wokół placu o łącznej powierzchni ok. 677 m2. Na dojeździe zamontowano wagę samochodową o nośności powyżej 3,5 tony. Ustawiono kontener biurowy i wyposażono go w instalacje, urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do ewidencjonowania przyjmowanych odpadów. Wykonano oświetlenie terenu oraz zainstalowano monitoring. Na potrzeby odbioru odpadów zakupiono 21 kontenerów i pojemników. 

W dniu 9 grudnia dokonano odbioru końcowego robót i przekazano obiekt do eksploatacji.

Koszt całkowity projektu wynosi 544 585,00 zł. Dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł.

Punkt będzie dostępny 5 dni w tygodniu. Mieszkańcy gminy będą mogli nieodpłatnie przekazać niezmieszane (podane segregacji) odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Do punktu można oddawać m.in: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone ulegające biodegradacji, bio odpady, odzież, tekstylia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać gruz oraz inne odpady z budowy, remontu lub rozbiórki, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne. Dostarczone na teren punktu odpady będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.