Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Wartkowice realizuje projekt RPLD.04.03.02-10-0022/18-03 pn. „Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” w ramach  Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 18 stycznia 2019 roku Gmina Wartkowice przewiduje dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 84% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż Projekt przewiduje budowę pasywnego budynku charakteryzującego się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną, na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Wartkowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 W dniu 28 lutego 2022 roku Gmina Wartkowice  podpisała umowę z EKOENERGIA sp. z o.o. na wykonanie „Budynku pasywnego Urzędu Gminy Wartkowice”.  

 

Umowa  obejmuje wykonanie budynku administracyjnego  charakteryzującego się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną z  wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii . Zakres  robót obejmuje również przyłącza do budynku,  kanalizację deszczową ze  zbiornikiem retencyjnym, zagospodarowanie terenu: (ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, parkingi, elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne, trawniki nasadzenia).

Budynek o powierzchni zabudowy 934 m2 i powierzchni  użytkowej 1512 m2 zlokalizowany będzie przy ul. Targowej w Wartkowicach na dz. nr 504.

Wartość całkowita robót  wynosi  17 124 537,42 zł.

Na wykonanie inwestycji Gmina pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 5,6 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,3 mln. Pozostałą kwotę 2,2 mln zł Gmina planuje sfinansować ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pomocy łączonej dotacji  z pożyczką.

 

Wizualizacja obiektu

 

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 04.03.2022 roku 

Zakończenie inwestycji przewidziano na sierpień 2023 roku