Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Wartkowicach ul. Łąkowa 4 (teren Oczyszczalni Ścieków) na działce nr 314/1.
 2. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK w Wartkowicach przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie gminy Wartkowice.
 3. PSZOK jest czynny w następujących godzinach z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy:
  poniedziałek 17:00 – 19:00
  wtorek 10:00 – 12:00
  środa 10:00 - 12:00
  czwartek 10:00 – 12:00
  piątek 10:00 – 12:00
 4.  Mieszkańcy gminy Wartkowice dostarczają odpady komunalne do PSZOK własnym transportem i na własny koszt.
 5.   Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje pracownik odpowiedzialny za PSZOK, po wcześniejszym ich sprawdzeniu w zakresie pochodzenia, składu i ilości.
 6. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
 7. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
 8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je osobiście w odpowiednich kontenerach wskazanych przez pracownika obsługi i pod jego nadzorem, a w przypadku ich rozsypania zobowiązana jest je uprzątnąć.
 9. Do PSZOK-a przyjmowane są zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w limitowanej ilości 2 opony na osobę zamieszkałej nieruchomości w okresie jednego roku kalendarzowego.
 10. Do PSZOK-a przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe w limitowanej ilości 25 kg na osobę w okresie jednego roku kalendarzowego.


Odpady komunalne dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, właściwie zabezpieczone i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie walki z epidemią Wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa, w szczególności konieczne jest zachowanie właściwego odstępu od pozostałych osób ( min. 2m) oraz zakrycie nosa i ust!