Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców

Projekt realizowany przez Gminę Wartkowice w ramach  Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Cel projektu:

Ożywienie procesów społeczno-gospodarczych i polepszenie życia mieszkańców gminy Wartkowice poprzez zapewnienie im możliwości rozwoju społecznego, gospodarczego czy kulturalnego.

Projekt zrealizowany na obszarze trzech miejscowości: Wartkowice, Gostków, Ner wyznaczonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Wartkowice 2016-2020+ przyjętym uchwałą Rady Gminy Wartkowice nr XXX/212/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

 

Zakres projektu:

 1. Konserwacja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie.
  • izolacja fundamentów, remont tynków, konserwacja polichromii na elewacji frontowej (portyk i fryz)
  • konserwacja polichromii wewnątrz pałacu w pomieszczeniach najbardziej reprezentatywnych: hol parteru, klatka schodowa, westybul piętra, salonik na piętrze (kredens), korytarz na piętrze (antyszamber), sala balowa
  • konserwacja i rekonstrukcja stolarki drewnianej: podłogi mozaikowe, schody, drzwi, okna półskrzynkowe
  • konserwacja rekonstrukcja wyposażenia pałacu: piece kaflowe, lampy mosiężne i kandelabry
 2. Rewitalizacja parku podworskiego w Nerze.
  • zabiegi w drzewostanie (wycinka, pielęgnacja, konserwacja), nowe nasadzenia
  • oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z dopływem, budowa zastawki i mostków
  • wykonanie utwardzonych alejek i oświetlenia parkowego
  • budowa stałej sceny plenerowej
  • budowa toalety publicznej
  • wyposażenie parku: plac zabaw, siłownia plenerowa, ławki, kosze na śmieci, stoły do gier, tablice informacyjne i edukacyjne
 3. Remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach.
  •  termomodernizacja budynku
  • budowa kotłowni, wykonanie instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej
  • remont i wyposażenie sali widowiskowej (scena mobilna, nagłośnienie, stoły, krzesła)
 4. Rozbudowa drogi gminnej 111219E Wartkowice ul. Nasienna - Ner-Kolonia
  • budowa drogi o nawierzchni bitumicznej dł. 0,849 km,
  • budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku 100mb,
  • odwodnienie i oznakowanie drogi.
 5. Budowa toalet publicznych
  • wykonanie dwóch stałych, automatycznych toalet w Starym Gostkowie i Wartkowicach.
 6. Monitoring wizyjny
  • budowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego: 7 kamer wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Wartkowicach, 13 kamer zewnętrznych monitorujących obszary publiczne w Wartkowicach, Starym Gostkowie i Nerze
  • trzy punkty WIFI darmowego dostępu do internetu (urząd gminy w Starym Gostkowie, centrum w Wartkowicach, park w Nerze) 

 

Koszty projektu:

Wartość całkowita projektu:   8 801 570,94 zł

Wydatki kwalifikowalne:   5 701 540,08 zł

Dofinansowanie w ramach RPO:   5 219 128,84 zł

w tym:

UE: 4 822 989,05 zł
budżet państwa:  396 139,79 zł