Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie

rpo_logo+      
 W dniu 29 lipca 2016 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie gm. Wartkowice”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Drogi Lokalne.

Projekt przewiduje rozbudowę drogi gminnej nr 111213E w Starym Gostkowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 703 w kierunku wsi Starzyzny długości 1,598 km oraz rozbudowę drogi gminnej nr 111234E  w Starym Gostkowie prowadzącą do JTI Polska sp. z o.o. długości 0,68 km. Wartość całkowita projektu wynosi 4.494.740,70zł, przyznana kwota pomocy finansowej 2.938.540,70 zł.

W dniu 29 grudnia 2016 roku w wyniku zawarcia aneksu zwiększono dofinansowanie do kwoty 3.355.948,02 zł, co stanowi 74,99 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu  14 grudnia 2017 roku.

Zakres zrealizowanej inwestycji:

 1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 111213E w miejscowości Stary Gostków - Starzyny-Orzeszków na odcinku długości 1,598 km, w tym:
  1. wykonanie drogi wg kategorii ruchu KR-3 z jezdnią szerokości 6,0m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 703 do zjazdu publicznego (km od 0+000 do 0+451,30) o parametrach:
   • stabilizacja gruntu,podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
   • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm,
   •  warstwa wiążąca z mieszanki asfaltowej grubości 6 cm,
   • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
  2.  wykonanie drogi wg kategorii ruchu KR-2 z jezdnią szerokości 5,5m na pozostałym odcinku drogi o parametrach:
   • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
   • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm,
   • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
  3.  wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm,
  4. wykonanie zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego grub. 20 cm. wraz z chodnikiem z kostki betonowej szer. 1,5m,
  5. wykonanie pobocza gruntowego o szer. 1,0 m,
  6. wykonanie zjazdów wraz z przepustami,
  7. wykonanie elementów  odwodnienia korony drogi (rów przydrożny, ściek przykrawężnikowy na odcinku 91mb, studnia chłonna z kręgów betonowych o średnicy 2,5m),
  8. usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,
  9. karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne,
  10.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 111234E w miejscowości Gostków Stary o długości 0,682 km, w tym:
  1. wykonanie drogi wg kategorii ruchu KR-2 z jezdnią szerokości 5,5m o parametrach:
   • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
   • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm,
   •  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
   •  wykonanie placu do zawracania samochodów osobowych na końcu drogi o wym. 12,5x12,5m, o nawierzchni bitumicznej
  2.   wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm,
  3.  wykonanie pobocza gruntowego o szer. 1,0 m,
  4. wykonanie zjazdów wraz z przepustami,
  5.  wykonanie odwodnienia korony drogi,
  6. karczowanie drzew,
  7.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.