Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

"WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych”

W związku z przyznaniem Gminie Wartkowice dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu"WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” prezentujemy informacje dotyczące realizacji projektu.Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach objętych Projektem poprzez objęcie wsparciem uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych; wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli; udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

ZADANIE 1. 
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY POPRZEZ REALIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się z wykorzystaniem:
  • zasobów platformy edukacyjnej EDUSCIENE oraz innych narzędzi ICT,
  • nowoczesnych metod IT w zdobywaniu kompetencji matematycznych;
 2.  Zajęcia rozwijające:
  • z języka angielskiego,
  • z biologii oparte na doświadczeniach i eksperymentach,
  • z niemieckiego;
 3. Kółka zainteresowań:
  • kółko przyrodnicze,
  • kółko komputerowe,
  • kółko informatyczne,
  • kółko geograficzne;
 4. Warsztaty edukacyjne w zakresie:
  • ABC przedsiębiorczości,
  • Doradztwo zawodowe,
  • warsztaty nabywania umiejętności pracy zespołowej,
  • warsztaty kreatywności;
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
  • z matematyki,
  • z języka angielskiego,
  • z fizyki,
  • z języka niemieckiego,
  • z chemii,
  • z biologii

 

ZADANIE 2. 
WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Realizacja zadania ma na celu wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację:

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 2. zajęć z zakresu - kinezjologii edukacyjnej;
 3.  zajęcia logopedyczne;
 4.  indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe;
 5.  indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 6. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:
  • języka angielskiego;
  • matematyki;
  • chemii, 

W ramach zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji zajęć.

ZADANIE 3.
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - ORGANIZACJA WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

Wyjazdy edukacyjne będą uzupełnieniem standardowych formy prowadzenia zajęć. Stworzą możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole, pozwolą uczestnikom Projektu lepiej poznać i zrozumieć omawiany temat. 
Są innowacyjną formą nauczania, cechują się wyższą skutecznością z uwagi na praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności z wybranych zakresów. Mają za zadanie umocnić efekty wiedzy eksperymentalnej. 
Zaplanowano m.in.: wyjazd i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Eksperymentarium w Łodzi, warsztaty w Załęczańskim Parku Krajobrazowym i Planetarium w Łodzi.


ZADANIE 4.
WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NARZĘDZIA DO NAUCZANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU


ZADANIE 5.
WYPOSAŻENIE SZKOŁY W NARZĘDZIA TIK ORAZ INFRASTRUKTURĘ KABLOWO-SIECIOWĄ

 

ZADANIE 6.
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI POPRZEZ:

 1. szkolenia kadry w zakresie:
  • Proces indywidualizacji - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu;
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych;
  • Skuteczna i atrakcyjna edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • Nowoczesne metody edukacyjne: metoda projektu interdyscyplinarnego,
  • Wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć,
  • Metody twórczego myślenia,
  • Nowoczesne metody pracy i trendy w nauczaniu;
 2. studia podyplomowe:

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. Beneficjentem Projektu jest Gmina Wartkowice.

 

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

 

 

Łączna wartość projektu: 1.453.170,35 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 1.344.824,42 zł, z czego:

ze środków europejskich: 1.235.194,79 zł
ze środków dotacji celowej: 109.629,63 zł
Wkład własny finansowy: 108.345,93 zł